About

บริษัทเรารับผลิตถุงมุ้ง ถุงคลุมพาเลท ตามขนาดที่ทางลูกค้าต้องการ เพียงท่านแจ้งขนาด กว้าง ยาว สูง และหนา รวมถึงชนิดของถุงว่าเป็น LDPE, HDPE, VCI(กันสนิม) หรือถุงกันไฟฟ้าสถิตย์ (Anti Static) ทางเราจะแจ้งจำนวนการผลิตรวมถึงระยะเวลาการผลิตให้ทางลูกค้าทราบ หากลูกค้าใช้ในจำนวนน้อย ทางเรายินดีรับทำให้นะครับ ถ้าทางเรามีวัตถุดิบที่สามมารถขึ้นงานได้ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *