Bigbag Outer Liner

Bigbag Outer Liner-ถุงมุ้งรองก้นถุงบิ๊กแบ๊ค-1
Bigbag Outer Liner-ถุงมุ้งรองก้นถุงบิ๊กแบ๊ค-2
Bigbag Outer Liner-ถุงมุ้งรองก้นถุงบิ๊กแบ๊ค-3
Bigbag Outer Liner-ถุงมุ้งรองก้นถุงบิ๊กแบ๊ค-4
Bigbag Outer Liner-ถุงมุ้งรองก้นถุงบิ๊กแบ๊ค-5

ถุงมุ้งหรือถุงรูปทรงสี่เหลี่ยมคล้ายกล่อง (Square Bottom Bags) แบบมีเชือกรูดรัดปิดปากถุง สำหรับป้องกันเปื่อนถุงบิ๊กแบ๊ค สามารถใช้ซ้ำได้ ช่วยลดต้นทุน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *